Política de Privacidad

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les dades personals recollides mitjançant aquesta pàgina web és Sansafascia, domiciliada a Carrer Regàs 8 (Local) 08006 Barcelona.

Finalitat del Tractamento

La finalitat del tractament de les dades personals recollides mitjançant la present pàgina web és el compliment de les obligacions contractuals derivades dels corresponents contractes amb els nostres clients, així com permetre respondre a les sol·licituds d’informació rebudes per mitjà dels formularis de contacte continguts a la mateixa.

Destinataris de les dades

Sansafàscia, no cedirà a tercers ni transferirà a tercers països les dades obtingudes mitjançant aquesta pàgina web.

Drets de les persones interessades

Els titulars de les dades tractades per Sansafascia tenen els drets següents:

  • Dret d’accés
  • Dret de rectificació
  • Dret de supressió
  • Dret de portabilitat
  • Dret de limitació
  • Dret d’oposició

Addicionalment, i tal com preveu la legislació en matèria de protecció de dades, tenen també el dret a retirar el consentiment prestat per al tractament de les dades així com els assisteix el dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si creuen que han vist vulnerat algun dels drets enumerats anteriorment.

Manera d’exercir els vostres drets

Els titulars de les dades tractades per Sansafascia, poden exercir els seus drets de qualsevol de les formes següents:

  • Per correu postal, a l’adreça: Carrer Regàs 8 (Local) 08006 Barcelona.
  • Per correu electrònic, a l’adreça: sansafascia@gmail.com

En qualsevol cas, en el moment d’exercir els seus drets, els titulars de dades –amb independència de la manera d’exercir-los que hagin triat– hauran de proporcionar la informació necessària per a la seva identificació correcta així com perquè sigui possible donar resposta a la seva sol·licitud.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les dades personals recollides mitjançant aquesta pàgina web és Sansafascia, i pot ser contactat:

  • Per correu postal, a l’adreça: Carrer Regàs 8 (Local) 08006 Barcelona
  • Per correu electrònic, a l’adreça: sansafascia@gmail.com
  • Per telèfon: 606 64 09 51

Finalitat del Tractament

La finalitat del tractament de les dades personals recollides és:

El compliment de les obligacions derivades dels corresponents contractes i/o encàrrecs dels nostres clients.
Permetre respondre a les sol·licituds dinformació rebudes de linteressat.
Permetre la subscripció a la newsletter de l’empresa i/o la recepció de notícies i ofertes periòdiques de l’empresa.
Realitzar processos de selecció de personal.
Si l’interessat no facilita les dades personals requerides, és possible que Sansafàscia no pugui complir les obligacions contractuals o encàrrecs corresponents, incloure l’interessat en els processos de selecció o facilitar la informació sol·licitada per l’interessat.

Aquelles dades el tractament de les quals és necessari per al compliment d’obligacions contractuals es conservaran mentre la relació contractual estigui vigent. Transcorregut aquest termini, es conservaran addicionalment el temps necessari per al compliment de les obligacions legals a què escaigui (fiscals, …).

Aquelles dades el tractament de les quals és necessari per a la subscripció a la newsletter es conservaran mentre l’interessat no se’n doni de baixa.

Aquelles dades recollides o rebudes per a processos de selecció de personal es conservaran durant un termini màxim de dos anys, transcorregut el qual es considerarà que han deixat de ser actualitzades i, en virtut del principi de qualitat de les dades, seran eliminades.

Idèntic tractament rebran les dades de mer contacte de persones sense relació contractual amb Sansafascia, és a dir, que no siguin clients o proveïdors o estiguin subscrits a la newsletter.

Legitimació del tractament

Sansafàscia, no cedirà a tercers ni transferirà a tercers països les dades obtingudes mitjançant aquesta pàgina web ni qualssevol altres del tractament de les quals sigui responsable o encarregat.

Manera d’exercir els vostres drets

Els titulars de les dades tractades per Sansafascia, poden exercir els seus drets de qualsevol de les formes següents:

  • Per correu postal, a l’adreça: Carrer Regàs 8 (Local) 08006 Barcelona.
  • Per correu electrònic, a l’adreça: sansafascia@gmail.com

En qualsevol cas, en el moment d’exercir els seus drets, els titulars de dades –amb independència de la manera d’exercir-los que hagin triat– hauran de proporcionar la informació necessària per a la seva identificació correcta així com perquè sigui possible donar resposta a la seva sol·licitud.

Skip to content